نحوه ارائه تجریه بها با پیشنهاد قیمت

Analizvapishnahad
دستور العمل نحوه ارائه تجریه بها با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکارانپیوست بخشنامه شماره 4951/54- 5453/102 مورخ 77/09/09 ازآنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انعقاد  قرارداد ، با توجه به این نوع  کار ، محل اجراء ، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نمایند و از طرفی ملاک انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما ، در نظر گرفتن قیمتهای معقول و منطقی از این طریق تجزیه بهای توجیهی است ، این ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :