دستورالعمل نحوه تعدیل

.تعاریف : تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستور العمل مورد استفاده قرار می گیرند.1-1.دوره : هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد, شهریور, آذر یا اسفند.1-2. شاخص : عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد. ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :