شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان
دانلود شرایط عمومی پیمانشرايط عمومي پيمانفصل اول تعاريف و مفاهيمماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است ....

ادامه مطلب

برچسپ ها :