خانه » نشریات و بخشنامه ها » تاخیرات ناشی از پرداختها

تاخیرات ناشی از پرداختها

متن بخشنامه های صادره ار سوی سازمان برنامه و بودجه جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها

پیرو بخشنامه شماره 1000/ 54 – 5/3012 – 1 مورخ 20/03/ 1359 و بخشنامه شماره 4000/ 54/ 9344-1 مورخ 6/10/1359 باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه صادر میگردد .

نظر به اینکه در پاره ای از موارد در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند “ج” از ماده 31 شرایط عمومی پیمان این تاخیر میتواند موجب تمدید مدت پیمان باشد ، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد :

1- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعین شده تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت پیمان اضافه میشوداز رابطه زیر محاسبه میگردد :

clip_image004[11] clip_image006[9]

و با :

clip_image008[8]

در رابطه فوق :

1-1- مدت تمدید (ح) عبارتست از تعداد روزهائیکه بمدت اولیه پیمان اضافه میگردد.

1-2- مبلغ صورت وضیت () عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت ان تاخیر شده است.

1-3- دوره صورت وضعیت (t) عبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز

1-4- مدت اولیه قرارداد (T) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .

1-5- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.

1-6- مدت تاخیر در پرداخت (θ) . عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ”

توضیح – ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ” در مورد صورت وضعیتهای موقت عبارتست ده (10) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت

2- نحوه محاسبه تمدید مدت بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

هر گاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت قرار داد اضافه می شود بشرح زیر محاسبه میگردد .

1-2 چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه میگردد :

clip_image002[26]

2-2 هر گاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می آید :

clip_image014[8]

در رابطه بالا :

1-2-2- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است .

2-2-2- مدت تاخیر در پرداخت (θ) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه مربوطه به کارفرما .

3- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعيت و پيش پرداخت تاخيرهائي رخ داده باشد مدت تمديد پيمان عبارتست از مجموع مدتهاي تمديدي كه براي هر مورد بدست آيد .

تبصره – روش فوق همچنين در حالت هائيكه در يك مقطع زماني معين چنصد فقره مطالبات پيمانكار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لكن در اين حالتها مجموع مدت تمديد از مدت زمان واقع بين ” اولين تاريخ پرداخت طبق پيمان ” و تاريخ واقعي آخرين پرداخت در مقطع مورد عمل بيشتر نخواهد بود .

4- چنانچه يك صورت وضعيت در جند قسط پرداخت شده باشد هر يك از اقساط يك صورت وضعيت تلقي شده و جمع تاخيرات حاصل از آنها به عنوان مدت تمديد ناشي از تاخير در پرداخت آن صورت وضعيت تلقي مي گردد .

_ در اين حالت به جاب حاصلضرب (مبلغ صورت وضعيت ×697/0) مبالغ خالص دريافتي پيمانكار در هز قسط منظور ميگردد .

5- چنانچه پيمانكار وام يا پيش پرداختي غير از آنچه در قرار داد پيش بيني و مشخص شده است در يافت كرده باشد مبلغ دريافتي از اين بابت به عنوان خالص دريافتي پيمانكار و بابت صورت وضعيتهاي بعد از دريافت اين وامها تلقي ميگردد و مادام كه جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعيتهاي بعدي به اين مبلغ نرسيده باشد تمديد مدت ناشي از تاخير پرداخت احتمالي اين صورت وضعيتها كان لم يكن تلقي ميگردد .

6- براي اجراي مفاد مذكور در فوق فرم تعيين مدت تشديد ناشي از تاخير در پرداختها ( فرم شماره يك ) پيوست است . اين فرم بايد براساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورت جلسه رسيدگي به تمديد مدت پيمان ناشي از تاخير در پرداخت تكميل شده وب امضاء نمايندگان دستگاه اجرائي پيمانكار و دستگاه نظارت برسد .

7- مقطع زماني كه به عنوان ” دوره وقوع توقف كار ” ناشي از تاخير در پرداختها تعيين ميگردد مقطعي از زمان است كه از نظر طول مدت مساوي مدت تمديد بوده و از نظر تاريخ وقوع توقف منتهي به ” تاريخ واقي پرداخت ” باشد.

” دوره توقف كار ” كه به ترتيب فوق تعيين ميگردد به جدول نهائي رسيدگي بتاخيرات منعكس شده و براي تعيين حدود تداخل تاخيرات همزمان ناشي از عوامل مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .

8- پس از تعيين كل مدت تمديد بابت تاخير در پرداختها بايد با توجه به مبلغ كل كار طبق صورت وضعيتهاي قطعي و مبلغ كل پرداخت شده در صورت وضعيتهاي موقت ( با ماقبل قطعي پرداخت شده ) مدت تمديد قابل قبول از اين بابت را طبق فرمول زير تعيين كنيم .

clip_image002[28]

9- اين دستور العمل صرفا” براي محاسبه مدت تمديد ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها و پيش پرداختهاي پيمانكار ميباشد و هر نوع آثار مالي و حقوق ناشي از تمديد مدت پيمان طبق ضوابط مربوطه اعمال ميگردد و مفاد آن جز در مورد تمديد مدت تمديد پيمان قابل استفاده نيست .

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

 

پیرو بخشنامه شماره5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 چون برای برخی از دستگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط ان با شرائط عمومی پیمان پییش آمده است . بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد .

1. در مواردی که ماده 37 شرایط عمومی پیمان دقیقا” رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (6-1) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول زیر محاسبه میگردد :

clip_image020[6]

2. دستگاههای اجرائی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار با روشهای متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 و رعایت مفاد بند یک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ، ملاک عمل قرار دهند .

فایل ورد جدول محاسبه تمديد پيمان ناشي از تاخير در پرداختها را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود

درضمن شرایط عمومی پیمان را می توانید از بخش دانلود فایل سایت دریافت نمائید.

موفق باشید

۳۲ ديدگاه

 1. در فرمول 2-2 مربوط به محاسبه پیش پرداخت 2 و 3 .منظور از t تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت چیست ؟آیا منظور تاریخ اولین قسط پرداخت شده از پیش پرداخت مورد محاسبه (2 یا 3 )می باشد یا تاریخ دریافت اولین قسط پرداخت شده از پیش پرداخت اول ؟یا متوسط تاریخ پرداختهای پیش پرداخت 1؟ لطفاٌ در صورت امکان با ذکر مثال جواب دهید . با احترام کوروش از عسلویه

 2. آقا دستت درد نکنه واقعا لازمش داشتم خیلی ممنون

 3. با سلام از دیدن سایت شما خوشحال شدم تاخیرات فقط شامل پرداختها نمی شود از تغییز مقادیر گرفته تا عدم تحویل به موقع بخشهای از کار وشرایط نامناسب جوی مشمول تاخیرات میباشد

 4. میشه تاخیرات مجاز با توجه به ابلاغ نقشه ها رو هم توضیح بدهید ؟

 5. عالی بود . خیلی به دردم خورد

 6. با سلام فایل ورد جدول محاسبه تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را نمی شود دانلود کرد لطفاً برایم ایمیل کنید .

 7. با سلام لطفاً در مورد نحوه محاسبه تاخیر مجاز ناشی از آماده نبودن قسمتی از کار و یا تغییر نقشه ها و یا فضا ها بیشتر راهنمایی بفرمایید . مثال 1-عدم مجوز شهرداری برای احداث طبقه خرپشته از یک پروژه ساختمان اذاری 3800 متری به مدت 9 ماه از شروع پروژه.
  2 -عدم اخذ تصمیم کارفرما برای مشخص کردن کاربری فضاها در یک طبقه از پروژه مذکور با وجود در دسترس بودن نقشه های اجرایی از زمان عقد قرارداد.
  تغیر کاربری فضاها بعد از اجرای آیتمهای زیادی از فضاها توسط کارفرما(تخریب آجر چینیها- گچ و خاک – کف سازیهاو…)

 8. خیلی ممنون از زحماتی که میکشین
  من خودم مسئول دفتر فنی هستم و این اطلاعاتتون خیلی بدردم خورد.

 9. پیرو بخشنامه شماره۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰

  ۱٫ در مواردی که دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (۶-۱) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول …. محاسبه میگردد :
  حال سوال من اینجاست که تسلیم صورت وضعیت از پیمانکار به مشاور مد نظر است یا تسلیم صورت وضعیت از مشاور به کارفرما.
  چون در فرمول 10 روز نوشته شده و 10 روز برای مشاور و 10 روز برای کارفرما میباشد.
  یعنی در فرمول بجای عدد 10 عدد20 و در مخرج هم تغییر خواهیم داشت؟
  لطفا پاسخ بدین دوستان شدید گیرافتادم .
  ممنون

 10. آقای امید شیخا در توضیحات فرمول
  ۲-۲نوشته شده منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است . سوال من این است که ضمانتنامه مربوط به پیش پرداخت اول است یا دوم؟

 11. با سلام.در صورتی که در پروژه ای پیش پرداخت علیرغم درخواست پیمانکار ،به او پرداخت نگردد (تا انتهای پروژه هم پرداخت نگردد)تکلیف چیست آیا باز همان فرمول بکار خواهد آمد؟در این صورت مدت تاخیر مجاز بدست آمده خیلی طولانی میشود که غیر قابل درک می باشد.آیا سقفی برای این منظور در نظر گرفته شده است؟

 12. با سلام . اگه كارفرمايي تاخيرات ناشي از تعديلها را هم قبول داشته باشد آيا روش محاسبه مثل صورتوضعيت ها خواهد بود يا در مخرج كسر بجاي مبلغ اوليه پيمان=مبلغ تعديل +صورتوضعيت مربوطه لحاظ ميگردد . آيا كسي تابحال از نظام فني يا برنامه و بودجه استعلام روش محاسبه تاخير ناشي از تعديل داشته ؟‌اگه بله لطفا ارائه كند تا استفاده نماييم.
  با تشكر – كوروش از عسلويه

 13. با سلام از زحماتی که میکشید واقعا تشکر میکنم

 14. بسیار ممنون از این همه اطللاعاتی که کامل و جامع در اختیار مهندسین بدون هیچ چشم داشتی میگذارید.خسته نباشید.

 15. سلام .
  با تشکر از زحمات شما عزیزان . سوال : در صورتی که صورت وضعیت قطعی منفی شد از فرمول دوم میشود استفاده کرد یا روش دیگری مد نظر میباشد . (در صورت امکان جواب فوری ) ،ممنون .

 16. محاسبه تاخیردر پرداخت ها در قرارداد های متر مربعی (سرجمع) به چه نحوی محاسبه میشود

 17. با سلام
  اگر تاخیرات مجاز باشند و یا اصلا تاخیری وجود نداشته باشد برای عدم پرداخت از سوی کارفرما چه بخشنامه و جریمه ای وجود دارد؟

 18. با سلام
  منظور از تبصره ماده 3 بخشنامه چیست ؟
  آیا منظور از اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان تاریخ پرداخت پیش پرداخت است یا همان صورت وضعیت پرداخت نشده در مقطع مورد عمل؟
  ممنون از کمکتون

 19. در پیمان گازرسانی مدت پیمان 260 روز ذکر شده ونوشته شده تعدیل تعلق نمیگیرد. ولی زمان پیمان با تاخیر کارفرما (مجاز) بیش از یک سال شده است . مطابق کدام بخشنامه تعدیل تعلق میگیرد . و چگونه میتواند محاسبه شود.

 20. سلام
  در زمانیکه مطالبات پیمانکار بیش از 20 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد برای بررسی اعمال ماده 48 آیا مبلغ پیش پرداخت از کارکردهای پیمانکار بایستی کسر گردد بعبارتی20 درصد تنها بایستی کارکرد باشد منهای پیش پرداخت یا خیر؟
  آیا کارفرما میتواند مبلغ پیش پرداخت را یکجا از یک صورت وضعیت کسر نماید؟
  نحوه محاسبه کسرکاری در قرارداد سرجمع جدول ساختار شکست است یا فهرست منضم به پیمان با احتساب ضرایب پیمان؟
  با تشکر
  اگر پاسخ را با ذکر مستندات ایمیل نمایید سپاسگزارم

 21. اگر بر اساس تسویه حساب نهایی پیمانکار بستانکار شود و طبق ماده 52 کارفرما ظرف یک ماه نتواند طلب پیمانکار را بدهد تکلیف چیست؟

 22. دوره صورت وضعیت شماره 1 که قبل از آن صورت وضعیتی نبوده برای محاسبه فرمول فوق از چه زمانی محاسبه میگردد

 23. سلام آیا بخشنامه اشاره شده نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از دیرکرد پرداختهای سال 60 آلان هم معتبر است؟

 24. سلام
  خسته نباشید
  لینکهای فرمولها باز نمیشه می خواستم بپرسم امکان جایگزینی مجدد لینکها هست؟
  یا اینکه من می تونم فایل کاملو از جای دیگه ای دانلود کنم؟
  متشکرم

 25. سلام .خسته نباشید
  میخواستم بپرسم سقف پرداخت تاخیرات چگونه قابل محاسبه است ویا سقفی تعیین شده یانه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پنج − = 1

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>