تاخیرات ناشی از پرداختها

متن بخشنامه های صادره ار سوی سازمان برنامه و بودجه جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها

پیرو بخشنامه شماره 1000/ 54 – 5/3012 – 1 مورخ 20/03/ 1359 و بخشنامه شماره 4000/ 54/ 9344-1 مورخ 6/10/1359 باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه صادر میگردد .

نظر به اینکه در پاره ای از موارد در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند “ج” از ماده 31 شرایط عمومی پیمان این تاخیر میتواند موجب تمدید مدت پیمان باشد ، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد :

1- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعین شده تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت پیمان اضافه میشوداز رابطه زیر محاسبه میگردد :

clip_image004[11] clip_image006[9]

و با :

clip_image008[8]

در رابطه فوق :

1-1- مدت تمدید (ح) عبارتست از تعداد روزهائیکه بمدت اولیه پیمان اضافه میگردد.

1-2- مبلغ صورت وضیت () عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت ان تاخیر شده است.

1-3- دوره صورت وضعیت (t) عبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز

1-4- مدت اولیه قرارداد (T) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .

1-5- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.

1-6- مدت تاخیر در پرداخت (θ) . عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ”

توضیح – ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ” در مورد صورت وضعیتهای موقت عبارتست ده (10) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت

2- نحوه محاسبه تمدید مدت بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

هر گاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت قرار داد اضافه می شود بشرح زیر محاسبه میگردد .

1-2 چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه میگردد :

clip_image002[26]

2-2 هر گاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می آید :

clip_image014[8]

در رابطه بالا :

1-2-2- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است .

2-2-2- مدت تاخیر در پرداخت (θ) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه مربوطه به کارفرما .

3- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعيت و پيش پرداخت تاخيرهائي رخ داده باشد مدت تمديد پيمان عبارتست از مجموع مدتهاي تمديدي كه براي هر مورد بدست آيد .

تبصره – روش فوق همچنين در حالت هائيكه در يك مقطع زماني معين چنصد فقره مطالبات پيمانكار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لكن در اين حالتها مجموع مدت تمديد از مدت زمان واقع بين ” اولين تاريخ پرداخت طبق پيمان ” و تاريخ واقعي آخرين پرداخت در مقطع مورد عمل بيشتر نخواهد بود .

4- چنانچه يك صورت وضعيت در جند قسط پرداخت شده باشد هر يك از اقساط يك صورت وضعيت تلقي شده و جمع تاخيرات حاصل از آنها به عنوان مدت تمديد ناشي از تاخير در پرداخت آن صورت وضعيت تلقي مي گردد .

_ در اين حالت به جاب حاصلضرب (مبلغ صورت وضعيت ×697/0) مبالغ خالص دريافتي پيمانكار در هز قسط منظور ميگردد .

5- چنانچه پيمانكار وام يا پيش پرداختي غير از آنچه در قرار داد پيش بيني و مشخص شده است در يافت كرده باشد مبلغ دريافتي از اين بابت به عنوان خالص دريافتي پيمانكار و بابت صورت وضعيتهاي بعد از دريافت اين وامها تلقي ميگردد و مادام كه جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعيتهاي بعدي به اين مبلغ نرسيده باشد تمديد مدت ناشي از تاخير پرداخت احتمالي اين صورت وضعيتها كان لم يكن تلقي ميگردد .

6- براي اجراي مفاد مذكور در فوق فرم تعيين مدت تشديد ناشي از تاخير در پرداختها ( فرم شماره يك ) پيوست است . اين فرم بايد براساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورت جلسه رسيدگي به تمديد مدت پيمان ناشي از تاخير در پرداخت تكميل شده وب امضاء نمايندگان دستگاه اجرائي پيمانكار و دستگاه نظارت برسد .

7- مقطع زماني كه به عنوان ” دوره وقوع توقف كار ” ناشي از تاخير در پرداختها تعيين ميگردد مقطعي از زمان است كه از نظر طول مدت مساوي مدت تمديد بوده و از نظر تاريخ وقوع توقف منتهي به ” تاريخ واقي پرداخت ” باشد.

” دوره توقف كار ” كه به ترتيب فوق تعيين ميگردد به جدول نهائي رسيدگي بتاخيرات منعكس شده و براي تعيين حدود تداخل تاخيرات همزمان ناشي از عوامل مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .

8- پس از تعيين كل مدت تمديد بابت تاخير در پرداختها بايد با توجه به مبلغ كل كار طبق صورت وضعيتهاي قطعي و مبلغ كل پرداخت شده در صورت وضعيتهاي موقت ( با ماقبل قطعي پرداخت شده ) مدت تمديد قابل قبول از اين بابت را طبق فرمول زير تعيين كنيم .

clip_image002[28]

9- اين دستور العمل صرفا” براي محاسبه مدت تمديد ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها و پيش پرداختهاي پيمانكار ميباشد و هر نوع آثار مالي و حقوق ناشي از تمديد مدت پيمان طبق ضوابط مربوطه اعمال ميگردد و مفاد آن جز در مورد تمديد مدت تمديد پيمان قابل استفاده نيست .

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

 

پیرو بخشنامه شماره5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 چون برای برخی از دستگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط ان با شرائط عمومی پیمان پییش آمده است . بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد .

1. در مواردی که ماده 37 شرایط عمومی پیمان دقیقا” رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (6-1) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول زیر محاسبه میگردد :

clip_image020[6]

2. دستگاههای اجرائی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار با روشهای متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره 5090/54/11082-1 مورخ 02/09/1360 و رعایت مفاد بند یک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ، ملاک عمل قرار دهند .

فایل ورد جدول محاسبه تمديد پيمان ناشي از تاخير در پرداختها را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود

درضمن شرایط عمومی پیمان را می توانید از بخش دانلود فایل سایت دریافت نمائید.

موفق باشید


برچسپ ها :

38 نظر

 • مهدی صادقی

  محاسبه تاخیردر پرداخت ها در قرارداد های متر مربعی (سرجمع) به چه نحوی محاسبه میشود

 • مرتضی

  با سلام
  اگر تاخیرات مجاز باشند و یا اصلا تاخیری وجود نداشته باشد برای عدم پرداخت از سوی کارفرما چه بخشنامه و جریمه ای وجود دارد؟

 • لیدا

  با سلام
  منظور از تبصره ماده 3 بخشنامه چیست ؟
  آیا منظور از اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان تاریخ پرداخت پیش پرداخت است یا همان صورت وضعیت پرداخت نشده در مقطع مورد عمل؟
  ممنون از کمکتون

 • علیرضا

  در پیمان گازرسانی مدت پیمان 260 روز ذکر شده ونوشته شده تعدیل تعلق نمیگیرد. ولی زمان پیمان با تاخیر کارفرما (مجاز) بیش از یک سال شده است . مطابق کدام بخشنامه تعدیل تعلق میگیرد . و چگونه میتواند محاسبه شود.

 • smaeel

  سلام
  در زمانیکه مطالبات پیمانکار بیش از 20 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد برای بررسی اعمال ماده 48 آیا مبلغ پیش پرداخت از کارکردهای پیمانکار بایستی کسر گردد بعبارتی20 درصد تنها بایستی کارکرد باشد منهای پیش پرداخت یا خیر؟
  آیا کارفرما میتواند مبلغ پیش پرداخت را یکجا از یک صورت وضعیت کسر نماید؟
  نحوه محاسبه کسرکاری در قرارداد سرجمع جدول ساختار شکست است یا فهرست منضم به پیمان با احتساب ضرایب پیمان؟
  با تشکر
  اگر پاسخ را با ذکر مستندات ایمیل نمایید سپاسگزارم

  • مهرداد

   با سلام
   در صورتی که صورت وضعیتی پرداخت نشده باشد بجای مدت (تاخیر در پرداخت ) چه باید قرار داد . متشکرم

 • نادر عبدالهی

  اگر بر اساس تسویه حساب نهایی پیمانکار بستانکار شود و طبق ماده 52 کارفرما ظرف یک ماه نتواند طلب پیمانکار را بدهد تکلیف چیست؟

 • امید

  دوره صورت وضعیت شماره 1 که قبل از آن صورت وضعیتی نبوده برای محاسبه فرمول فوق از چه زمانی محاسبه میگردد

 • محمد

  سلام آیا بخشنامه اشاره شده نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از دیرکرد پرداختهای سال 60 آلان هم معتبر است؟

 • منصوره

  سلام
  خسته نباشید
  لینکهای فرمولها باز نمیشه می خواستم بپرسم امکان جایگزینی مجدد لینکها هست؟
  یا اینکه من می تونم فایل کاملو از جای دیگه ای دانلود کنم؟
  متشکرم

  • امید شیخا

   با سلام
   بزودی اصلاح میکنم

 • قاسم

  سلام .خسته نباشید
  میخواستم بپرسم سقف پرداخت تاخیرات چگونه قابل محاسبه است ویا سقفی تعیین شده یانه؟

  • زهره

   ضمن خسته نباشید، درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکار، از نظر حقوقی چه عواقبی برای کارفرما در نظرگرفته شده است

 • سعید

  با سلام
  آیا تاخیرات همزمان ناشی از پیش پرداختها و صورت وضعیتها با هم جمع جبری می شوند یا مشمول همپوشانی می گردد ؟ آیا بخشنامه ای در این مورد در دسترس است یا خیر ؟

 • علی ابراهیمی

  با سلام . ایا بخشنامه ای هست که کارفرما مکلف به پرداخت جریمه دیرکرد پرداختها باشه . با تشکر

 • سیدرضا هاشمی

  با سلام
  در سال 1386 قراردادی برای احداث یک مرکز درمانی بصورت مترمربعی منعقد نمودم. مدت قرارداد 8 ماه بوده لاکن به دلیل مشکلات ناشی از نقدینگی و براورد اشتباه مشاور، حتی با ابلاغ 25 درصد مازاد قرارداد، مرکز فوق تکمیل نشد و کارفرما از تحویل پروژه خودداری نمود و به مرور با تخصیص بودجه و اجرای مابقی پروژه بصورت امانی نهایتا در بهمن سال 1393 بعد از مدت 94 ماه پروژه تکمیل و تحویل موقت شد. با توجه به اینکه در قرارداد تعدیل قرارداد مجاز نبوده و هزینه های نگهبانی و نگهداری پروژه را اینجانب پرداخت کرده ام حال چگونه میتوانم هزینه ها و خسارت های ناشی از تاخیرات مجاز را محاسبه و از کارفرما دریافت کنم؟

  • امید شیخا

   بایستی برابر شرایط عمومی پیمان درخواست تعلیق بکنید.

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *