خانه » نشریات و بخشنامه ها » تاخیرات ناشی از پرداختها

تاخیرات ناشی از پرداختها

متن بخشنامه های صادره ار سوی سازمان برنامه و بودجه جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/ ۵۴ – ۵/۳۰۱۲ – ۱ مورخ ۲۰/۰۳/ ۱۳۵۹ و بخشنامه شماره ۴۰۰۰/ ۵۴/ ۹۳۴۴-۱ مورخ ۶/۱۰/۱۳۵۹ باستناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه این بخشنامه صادر میگردد .

نظر به اینکه در پاره ای از موارد در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند “ج” از ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان این تاخیر میتواند موجب تمدید مدت پیمان باشد ، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد :

۱- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت های موقت بعد از ضرب الاجل تعین شده تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت پیمان اضافه میشوداز رابطه زیر محاسبه میگردد :

clip_image004[11] clip_image006[9]

و با :

clip_image008[8]

در رابطه فوق :

۱-۱- مدت تمدید (ح) عبارتست از تعداد روزهائیکه بمدت اولیه پیمان اضافه میگردد.

۱-۲- مبلغ صورت وضیت () عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی که در پرداخت ان تاخیر شده است.

۱-۳- دوره صورت وضعیت (t) عبارتست از فاصله زمانی تاریخ تسلیم صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز

۱-۴- مدت اولیه قرارداد (T) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .

۱-۵- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.

۱-۶- مدت تاخیر در پرداخت (θ) . عبارت است از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ”

توضیح – ” تاریخ پرداخت طبق پیمان ” در مورد صورت وضعیتهای موقت عبارتست ده (۱۰) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت

۲- نحوه محاسبه تمدید مدت بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

هر گاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بمدت قرار داد اضافه می شود بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱-۲ چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تمدید از رابطه زیر محاسبه میگردد :

clip_image002[26]

۲-۲ هر گاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تمدید از رابطه زیر بدست می آید :

clip_image014[8]

در رابطه بالا :

۱-۲-۲- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است .

۲-۲-۲- مدت تاخیر در پرداخت (θ) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانتنامه مربوطه به کارفرما .

۳- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهائی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدتهای تمدیدی که برای هر مورد بدست آید .

تبصره – روش فوق همچنین در حالت هائیکه در یک مقطع زمانی معین چنصد فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لکن در این حالتها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین ” اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان ” و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود .

۴- چنانچه یک صورت وضعیت در جند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از آنها به عنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی می گردد .

_ در این حالت به جاب حاصلضرب (مبلغ صورت وضعیت ×۶۹۷/۰) مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در هز قسط منظور میگردد .

۵- چنانچه پیمانکار وام یا پیش پرداختی غیر از آنچه در قرار داد پیش بینی و مشخص شده است در یافت کرده باشد مبلغ دریافتی از این بابت به عنوان خالص دریافتی پیمانکار و بابت صورت وضعیتهای بعد از دریافت این وامها تلقی میگردد و مادام که جمع مبالغ خالص قابل پرداخت صورت وضعیتهای بعدی به این مبلغ نرسیده باشد تمدید مدت ناشی از تاخیر پرداخت احتمالی این صورت وضعیتها کان لم یکن تلقی میگردد .

۶- برای اجرای مفاد مذکور در فوق فرم تعیین مدت تشدید ناشی از تاخیر در پرداختها ( فرم شماره یک ) پیوست است . این فرم باید براساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورت جلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده وب امضاء نمایندگان دستگاه اجرائی پیمانکار و دستگاه نظارت برسد .

۷- مقطع زمانی که به عنوان ” دوره وقوع توقف کار ” ناشی از تاخیر در پرداختها تعیین میگردد مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به ” تاریخ واقی پرداخت ” باشد.

” دوره توقف کار ” که به ترتیب فوق تعیین میگردد به جدول نهائی رسیدگی بتاخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .

۸- پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تاخیر در پرداختها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیتهای قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیتهای موقت ( با ماقبل قطعی پرداخت شده ) مدت تمدید قابل قبول از این بابت را طبق فرمول زیر تعیین کنیم .

clip_image002[28]

۹- این دستور العمل صرفا” برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها و پیش پرداختهای پیمانکار میباشد و هر نوع آثار مالی و حقوق ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال میگردد و مفاد آن جز در مورد تمدید مدت تمدید پیمان قابل استفاده نیست .

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

 

پیرو بخشنامه شماره۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰ چون برای برخی از دستگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط ان با شرائط عمومی پیمان پییش آمده است . بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد .

۱٫ در مواردی که ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان دقیقا” رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (۶-۱) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول زیر محاسبه میگردد :

clip_image020[6]

۲٫ دستگاههای اجرائی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار با روشهای متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰ و رعایت مفاد بند یک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد میکند ، ملاک عمل قرار دهند .

فایل ورد جدول محاسبه تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود

درضمن شرایط عمومی پیمان را می توانید از بخش دانلود فایل سایت دریافت نمائید.

موفق باشید

۳۳ ديدگاه

 1. در فرمول ۲-۲ مربوط به محاسبه پیش پرداخت ۲ و ۳ .منظور از t تاریخ دریافت اولین پیش پرداخت چیست ؟آیا منظور تاریخ اولین قسط پرداخت شده از پیش پرداخت مورد محاسبه (۲ یا ۳ )می باشد یا تاریخ دریافت اولین قسط پرداخت شده از پیش پرداخت اول ؟یا متوسط تاریخ پرداختهای پیش پرداخت ۱؟ لطفاٌ در صورت امکان با ذکر مثال جواب دهید . با احترام کوروش از عسلویه

 2. آقا دستت درد نکنه واقعا لازمش داشتم خیلی ممنون

 3. با سلام از دیدن سایت شما خوشحال شدم تاخیرات فقط شامل پرداختها نمی شود از تغییز مقادیر گرفته تا عدم تحویل به موقع بخشهای از کار وشرایط نامناسب جوی مشمول تاخیرات میباشد

 4. میشه تاخیرات مجاز با توجه به ابلاغ نقشه ها رو هم توضیح بدهید ؟

 5. عالی بود . خیلی به دردم خورد

 6. با سلام فایل ورد جدول محاسبه تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را نمی شود دانلود کرد لطفاً برایم ایمیل کنید .

 7. با سلام لطفاً در مورد نحوه محاسبه تاخیر مجاز ناشی از آماده نبودن قسمتی از کار و یا تغییر نقشه ها و یا فضا ها بیشتر راهنمایی بفرمایید . مثال ۱-عدم مجوز شهرداری برای احداث طبقه خرپشته از یک پروژه ساختمان اذاری ۳۸۰۰ متری به مدت ۹ ماه از شروع پروژه.
  ۲ -عدم اخذ تصمیم کارفرما برای مشخص کردن کاربری فضاها در یک طبقه از پروژه مذکور با وجود در دسترس بودن نقشه های اجرایی از زمان عقد قرارداد.
  تغیر کاربری فضاها بعد از اجرای آیتمهای زیادی از فضاها توسط کارفرما(تخریب آجر چینیها- گچ و خاک – کف سازیهاو…)

 8. خیلی ممنون از زحماتی که میکشین
  من خودم مسئول دفتر فنی هستم و این اطلاعاتتون خیلی بدردم خورد.

 9. پیرو بخشنامه شماره۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰

  ۱٫ در مواردی که دوران هر صورت وضعیت بیش از یک ماه بطول انجامیده باشد ، تاریخ پیمان طبق پیمان ” مذکور در توضیح ذیل بند (۶-۱) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما از فرمول …. محاسبه میگردد :
  حال سوال من اینجاست که تسلیم صورت وضعیت از پیمانکار به مشاور مد نظر است یا تسلیم صورت وضعیت از مشاور به کارفرما.
  چون در فرمول ۱۰ روز نوشته شده و ۱۰ روز برای مشاور و ۱۰ روز برای کارفرما میباشد.
  یعنی در فرمول بجای عدد ۱۰ عدد۲۰ و در مخرج هم تغییر خواهیم داشت؟
  لطفا پاسخ بدین دوستان شدید گیرافتادم .
  ممنون

  • درصورت برسی ننمودن صورت وضعیت قطعی برابر ماده۴۰وپروژه تحویل قطعی گردیده ویک سال ازتحویل قطعی گذشته تاخیرات چگونه محاسبه میگردد

  • با سلام
   احتراما به استحضار عالی می رساند در محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰، در صورتیکه دوره صورت وضعیت (t) کمتر از ۳۰ روز باشد در فرمول چه عددی باید در نظر گرفت

 10. آقای امید شیخا در توضیحات فرمول
  ۲-۲نوشته شده منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است . سوال من این است که ضمانتنامه مربوط به پیش پرداخت اول است یا دوم؟

 11. با سلام.در صورتی که در پروژه ای پیش پرداخت علیرغم درخواست پیمانکار ،به او پرداخت نگردد (تا انتهای پروژه هم پرداخت نگردد)تکلیف چیست آیا باز همان فرمول بکار خواهد آمد؟در این صورت مدت تاخیر مجاز بدست آمده خیلی طولانی میشود که غیر قابل درک می باشد.آیا سقفی برای این منظور در نظر گرفته شده است؟

 12. با سلام . اگه کارفرمایی تاخیرات ناشی از تعدیلها را هم قبول داشته باشد آیا روش محاسبه مثل صورتوضعیت ها خواهد بود یا در مخرج کسر بجای مبلغ اولیه پیمان=مبلغ تعدیل +صورتوضعیت مربوطه لحاظ میگردد . آیا کسی تابحال از نظام فنی یا برنامه و بودجه استعلام روش محاسبه تاخیر ناشی از تعدیل داشته ؟‌اگه بله لطفا ارائه کند تا استفاده نماییم.
  با تشکر – کوروش از عسلویه

 13. با سلام از زحماتی که میکشید واقعا تشکر میکنم

 14. بسیار ممنون از این همه اطللاعاتی که کامل و جامع در اختیار مهندسین بدون هیچ چشم داشتی میگذارید.خسته نباشید.

 15. سلام .
  با تشکر از زحمات شما عزیزان . سوال : در صورتی که صورت وضعیت قطعی منفی شد از فرمول دوم میشود استفاده کرد یا روش دیگری مد نظر میباشد . (در صورت امکان جواب فوری ) ،ممنون .

 16. محاسبه تاخیردر پرداخت ها در قرارداد های متر مربعی (سرجمع) به چه نحوی محاسبه میشود

 17. با سلام
  اگر تاخیرات مجاز باشند و یا اصلا تاخیری وجود نداشته باشد برای عدم پرداخت از سوی کارفرما چه بخشنامه و جریمه ای وجود دارد؟

 18. با سلام
  منظور از تبصره ماده ۳ بخشنامه چیست ؟
  آیا منظور از اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان تاریخ پرداخت پیش پرداخت است یا همان صورت وضعیت پرداخت نشده در مقطع مورد عمل؟
  ممنون از کمکتون

 19. در پیمان گازرسانی مدت پیمان ۲۶۰ روز ذکر شده ونوشته شده تعدیل تعلق نمیگیرد. ولی زمان پیمان با تاخیر کارفرما (مجاز) بیش از یک سال شده است . مطابق کدام بخشنامه تعدیل تعلق میگیرد . و چگونه میتواند محاسبه شود.

 20. سلام
  در زمانیکه مطالبات پیمانکار بیش از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد برای بررسی اعمال ماده ۴۸ آیا مبلغ پیش پرداخت از کارکردهای پیمانکار بایستی کسر گردد بعبارتی۲۰ درصد تنها بایستی کارکرد باشد منهای پیش پرداخت یا خیر؟
  آیا کارفرما میتواند مبلغ پیش پرداخت را یکجا از یک صورت وضعیت کسر نماید؟
  نحوه محاسبه کسرکاری در قرارداد سرجمع جدول ساختار شکست است یا فهرست منضم به پیمان با احتساب ضرایب پیمان؟
  با تشکر
  اگر پاسخ را با ذکر مستندات ایمیل نمایید سپاسگزارم

 21. اگر بر اساس تسویه حساب نهایی پیمانکار بستانکار شود و طبق ماده ۵۲ کارفرما ظرف یک ماه نتواند طلب پیمانکار را بدهد تکلیف چیست؟

 22. دوره صورت وضعیت شماره ۱ که قبل از آن صورت وضعیتی نبوده برای محاسبه فرمول فوق از چه زمانی محاسبه میگردد

 23. سلام آیا بخشنامه اشاره شده نحوه محاسبه مدت تمدید ناشی از دیرکرد پرداختهای سال ۶۰ آلان هم معتبر است؟

 24. سلام
  خسته نباشید
  لینکهای فرمولها باز نمیشه می خواستم بپرسم امکان جایگزینی مجدد لینکها هست؟
  یا اینکه من می تونم فایل کاملو از جای دیگه ای دانلود کنم؟
  متشکرم

 25. سلام .خسته نباشید
  میخواستم بپرسم سقف پرداخت تاخیرات چگونه قابل محاسبه است ویا سقفی تعیین شده یانه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + = چهار

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>