دستورالعمل نحوه تعدیل

url3.تعاریف : تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستور العمل مورد استفاده قرار می گیرند.

1-1.دوره : هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد, شهریور, آذر یا اسفند.

1-2. شاخص : عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

1-3. دوره پایه : دوره ای که تمامی شاخص های مربوط به آن عدد 100 است.

1-4. فهرست بها : هریک از فهرست های واحد بهای پایه در رشته های مختلف که از طرف سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود.

1-5. شاخص گروهی(فصلی) : عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را , نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

1-6.شاخص رشته ای : عددی که متوسط قیمت های واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

1-7. شاخص کلی : عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام تمامی فهرست های واحد پایه در هر دوره را, نسبت به دوره پایه, نشان می دهد.

1-8. شاخص مبنای پیمان

1-8-1.  دوره مناقصه : یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده متوسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

1-8-2. دوره ترک مناقصه : یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

1-9. شاخص دوره انجام کار : شاخص دوره انجام عملیات اجرایی, مربوط به آن دوره.

1-10. کارکرد دوره : مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره, شامل عملیات اجرایی, مصالح پایکار و هزینه تجهیز یا برچیدن کارگاه.

1-11. ضریب تعدیل : ضریبی که از رابطه :

شاخص دوره انجام کار

0.95*1-) ـــــــــــــــــــــــــــ ) = ضریب تعدیل

شاخص مبنای پیمان

به دست می آید .

1-12. کارهای جدید : کارهایی که پس از انعقاد پیمان, در حین عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود و برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان, پیش بینی نشده است.

1-13. تاخیر مجاز : آن بخش از تطویل مدت پیمان که، خارج از قصور پیمانکار باشد.

14-1. تاخیر غیرمجاز : آن بخش از تطویل مدت پیمان که، ناشی از قصور پیمانکار باشد.

1-15.مدت پیمان : مدت اولیه پیمان با احتساب تاخیرهای مجاز(تمدید مدت) خارج از قصور پیمانکار.

1-16. مبلغ کارکرد صورت وضعیت : تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از هریک از فهرست های منضم به پیمان.

2. انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

2-1. پیمان هایی که بر اساس قیمت های واحد پایه منعقد شده اند.

2-1-1. مبلغ کارکرد : مبلغ کارکرد، با شاخص های گروهی (فصلی) فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل میشود.

2-1-2. مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : مبلغ تجهیر و برچیدن کارگاه، با شاخص کلی تعدیل می شود.

2-1-3. مبلغ مصالح پایکار : مبلغ مصالح پایکار در هر فهرست پایه، با شاخص گروهی فصلهای مربوط به مصالح مورد نظر تعدیل می شود.

تبصره 1 : مبالغ مصالح پایکار مربوط به سیمان, شن و ماسه با شاخص های گروهی فصل (بتن درجا) در فهرست مربوط تعدیل می شود.

تبصره 2 : در موارد خاص مانند قلت مبلغ برآورد و یا غیر قابل تفکیک بودن اقلام کار به فصول فهرست بها برای استفاده از شاخص های گروهی، بنا به تشخیص دستگاه اجرایی، می توان به جای شاخص گروهی از شاخص یا شاخص های رشته ای مربوط استفاده کرد، در این صورت باید مراتب با تعیین رشته های مربوط، در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج شود. در غیر اینصورت در تمام حالات برای محاسبه تعدیل از شاخص های گروهی برای اقلام کار و کلی برای تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط این دستورالعمل استفاده خواهد شد.

2-1-4. اقلام ستاره دار : ردیف های غیر پایه (اقلام ستاره دار)، که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه براورد قیمت آنها مطابق دستور العمل مربوط تعیین و تصویب می گردد، مشابه سایر ردیف های فصل مربوط تعدیل می شوند.

2-1-5. کارهای جدید

2-1-5-1. قیمت کارهای جدید که از فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن انتخاب می شود، با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می گردد. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

2-1-5-2. قیمت کارهای جدید در پیمان های منعقده براساس قیمت های واحد پایه، که برای آنها قیمت در فهرست بهای منضم به پیمان، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده، درج نشده است. با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه ای است که براساس قیمت های آن دوره، قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.

برای محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت :

شاخص مبنای کارجدید

{( ــــــــــــــــــــــــــــــ ) 0.95 + 0.05{

شاخص مبنای پیمان

تقسیم می گردد، تا به قیمت های دوره سه ماه مربوط به مبنای پیمان تبدیل می شود، سپس مانند سایر ردیف های قیمت منضم به پیمان، تعدیل می گردد
.

2-1-6. در کارهایی که بنا به عللی از قبیل شرایط ویژه، طبیعت و نوع کار، استفاده مستقیم از شاخص فهرست های پایه و یاروش تعدیل این دستور العمل مناسب نیست، دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار، روش مورد نظر برای تعدیل قیمت این نوع کارها را، طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی فنی) پیشنهاد کند، تا پس از تصویب شواری عالی فنی، ملاک عمل قرار گیرد.

2-2. پیمان هایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است .

در این پیمان ها، تطبق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های پایه و فصل های مربوط به آنها، هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار، توسط دستگاه اجرایی انجام می شود. نرخ پیمان این نوع کارها، مطابق روش این دستور العمل مورد تعدیل قرار می گیرد. قیمت کارهای جدید در این پیمان ها، طبق مفاد بند (2-1-5-2 )تعدیل می گردد.

4.شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر